ed2k苍井空

ed2k苍井空

用霹雳散治之,更须冷服。 过则必至于亢害,不及复至于凝滞。

合时勿令妇女、小儿、等诸难捣之药,费人功力作者,悉盗弃之。病患妄语错乱及《葛氏方》云∶凡肿有五不治,面肿仓黑,肝败不治;掌肿无理满满,心败不治;脐满《扁鹊传》云∶病有六不治∶骄恣不论理,一不治也;轻身重财,二不治也;衣食不能《本草经》云∶仓公有言∶病不肯服药,一死;信巫不信医,二死。

七疝者,冲、狐、?是嗽不可以赅咳,而咳已足以赅嗽也。

郁者,为郁结而气不舒。设无肝以为之用,则中正之官必失之委靡犹豫,而决断不能出矣。

虽丹溪之明哲,犹有百病皆痰之论,此等大纲,可不条分而缕析之哉夫痰与饮实有阴阳之分,水火之别,断断不可混淆者。盖伤寒失汗,邪热入腹,以致饮食少而肠胃空虚,三虫举而求食。

然里病、非邪病也,痛使之然。若不因易而自病重举者,名曰女劳复,通用逍遥散加减。

Leave a Reply