No292白丝凉高跟写真套图32P丝袜模特Legku丝袜

No292白丝凉高跟写真套图32P丝袜模特Legku丝袜

 夫曰伤寒者,邪伤于寒水之经也。若蛊毒则另有由致。

市人称为肺寒,称为陈寒,由其不知阳衰而阴寒即生也。[眉批]经曰:脏真散于肝,筋膜之气也。

欲复其正,必治其邪。不然误下误清,虽不遭谤,倘用回阳,岂不惑已惑人?

从内而出者,皆是阳虚阴盛之候。 既云败精,不过一二次见之,未必日日见之,况精窍与尿窍不并开。

皆由医家不明阴阳至理,病家深畏辛温,故罕有几个得生,真大憾也。若专主祛风化痰,每每酿成脱绝危候,何也?

人自乾坤立命以来,二气合为一气,充塞周身,上下四旁,毫无偏奇。 拿定[1]文疑误,据文义当为"也"。

Leave a Reply